Fri levering fra 299 DKK

Fragt til kun 29 DKK

30 dages returret

Prismatch

Regler ved Skjern å

 

Regler og kvote for 2020

 

Obligatoriske fiskeregler

Tidsrum:

 • Fiskesæsonen er fra 16. april til og med 15. oktober.
 • Fiskeri på Statens fiskevand ved Skjern Å, Skjernådalens fiskevand og Borris Fiskeriforenings fiskevand er kun tilladt i perioden fra 1,5 time før solopgang til 1,5 time efter solnedgang.
 • Vær opmærksom på at åen kan lukkes for fiskeri når åens vandtemperatur overstiger 18 grader.

Fiskekort:

 • Laksekontingent, fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes.
 • Laksekontingent skal kun løses af personer på 18 år og derover. Obligatorisk fisketegn skal kun løses af personer mellem 18 og 67 år.

Kroge:

Der tillades brug af følgende typer af kroge, modhageløse eller med nedklemte modhager.

 •  Enkeltkrog ikke større end str. 2, max kroggab 10 mm.
 •  Dobbeltkrog ikke større end str. 10, max  kroggab 7 mm.
 •  Trekrog ikke større end størrelse 8, max kroggab 7 mm.
 •  Der må højst være én krog på linen. Krogen må være enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager.
 •  Fiskeri med rejer og rogn er i følge bekendtgørelsen for Skjern Å-systemet helt forbudt.

De tidligere anbefalinger gælder nu for alle, og vi undgår uhensigtsmæssige skader fra store kroge. Forsøgsfiskeri med ”helikopterrig” og "gennemløbsspinnere har vist sig både effektivt og skånsomt. Det forventes derfor ikke at have de store konsekvenser for fiskeriet, udover at visse typer af endegrej skal have udskiftet krogen. Vi vil her på siden følge op med råd, vejledning og anvisninger til hvordan man nemmest og mest hensigtsmæssigt skifter krogen på eksempelvis blink og spinner.

Krogstørrelser

Personlig kvote:

 • Der må hjemtages/aflives 1 laks pr. person pr. år, så længe kvoten inden for de 2 størrelsesgrupper ikke er opbrugt.
 • Når en lystfisker har fanget 1 laks, må denne person ikke praktisere fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof resten af sæsonen.
 • Det er tillades at fange 2 laks pr døgn og max 15 laks pr. sæson pr. lystfisker
 • Der må kun hjemtages/aflives 1 havørred pr. person pr. år.

Åens kvote:

 

 • Kvoten deles i 2 størrelsesgrupper: 1 gruppe af fisk over 73 cm på 200 laks og 1 gruppe af fisk på eller under 73 cm på 260 laks. Fiskens længde måles fra halespids til snudespids.
 • 16.4. –  Der må opfiskes 78 laks større end 73 cm. Herefter må der yderligere opfiskes 6 laks i Skjern Å opstrøms Tarp Bro, 6 laks i Vorgod Å opstrøms jernbanen og 6 laks i Omme Å opstrøms Vester Ringvej.
 • 16.6. –  Der må opfiskes 78 laks større end 73 cm.
 • 16.4. – 15.10.  Der må opfiskes 225 laks på 73 cm og derunder.
 • 16.4. – 31-10   Der må opfiskes 5 laks uanset størrelse på B kvoten. B kvote vand er vand som ligger udenfor de områder der normalt forventes at være laksevand. Se bekendtgørelsen om særlige fiskeregler for Skjern Å vandsystem (herunder).
 • Når kvoten i de to størrelsesgrupper er opbrugt må der kun praktiseres catch & release fiskeri og alle laks SKAL genudsættes skånsomt.

Fangstrapportering

 • Alle laks og havørreder der fanges SKAL registreres online på www.skjernaasam.dk eller pr. registreringskonvolut senest kl. 23.59 samme dag som laksen er fanget.
 • Der skal afleveres skælprøve og vævsprøve af hjemtagne finneklippede laks >100 cm.. Prøverne kan afleveres i Laksen Hus, hos Korsholm i Skjern, Fisk Nu i Tarm og hos Seatrout i Herning, Sportshuset i Horsens. Mere info se http://skjernaasam.dk/fiskeriet/skael-og-vaevsproever/

 HUSK ! TJEK ALTID KVOTEN INDEN DU TAGER PÅ FISKETUR TIL SKJERN Å PÅ SKJERNAASAM.DK

Screenshot fra Skjernaasam - her kan du følge med og se hvor mange laks der er tilbage på kvoten, den dag du skal fiske..

Fangstrapportering

 • Alle laks og havørreder der fanges SKAL registreres online på www.skjernaasam.dk eller pr. registreringskonvolut senest kl. 24.00 samme dag som fangsten er sket. Registreringskonvoluter kan kun afleveres hos, eller sendes til Fisk Nu i Tarm, Korsholm i Skjern eller DCV, Ånumvej 163, 6900 Skjern. 

Andre regler

 • Mindstemålet for laks er 40 cm og for gedder 60 cm.
 • Havørreden er fredet
 • For øvrige mindstemål henvises til fiskeriloven.

http://m.fisketegn.dk/mindstem%C3%A5l_og_fredningstider.aspx?ID=45364

 • Der må kun fiskes med 1 fiskestang pr. person.

Bestyrelsen for Skjern Å Sammenslutningen

 

Anbefalinger fra DTU og/eller SÅS ved Catch & Release-fiskeri

 • Klip linen tæt ved krogen hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.
 • Medbring krogløsertang, krogfjerner og saks.
 • Løft ikke fisk som skal genudsættes ud af vandet ud af vandet i mere end 5 sekunder.
 • Anvend tilstrækkelig kraftigt grej til at håndtere store fisk og undgå lang fight-tid.
 • Brug ikke gaf ved landing af fisk der skal genudsættes.
 • Brug ikke handsker ved landing af fisk der skal genudsættes.
 • Håndter fisken som skal genudsættes hurtigt og hensynsfuldt.
 • Anbring målemærker på din fiskestang, så du nemt og hurtigt kan måle fiskens længde i vandet.
 • Lad tvivlen kommer fiske til gode, hvis du er usikker på fiskens længde, når kvoten af storelaks er opbrugt.
 • Brug kun fangstnet med finmasket knudefri pose, max 10 mm. gerne finere.
 • Overvej at droppe fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof ved catch and release fiskeri
 • Overvej at skifte til enkeltkrog ved catch and release fiskeri.

Etiske fiskeregler for Skjern Å-systemet

Nogle gode råd
Det er vigtigt, at man som lystfisker overholder nogle få skrevne og uskrevne regler for fiskeri og færdsel i den danske natur. Det er med til at bevare de gode fiskebestande, og det sikrer et godt forhold mellem lystfiskere, andre brugere af naturen, og dem der bor i området – også for kommende generationer af lystfiskere. Fisk kun med tilladelse (Fisketegn, laksekontingent samt dag-, uge- eller årskort).

Fredning og mindstemål

Sæt dig godt ind i reglerne om fredningstider, fredningsbælter og mindstemål. Vær opmærksom på evt. særregler, gældende for foreningsvandene. Vær opmærksom på private eller fredede strækninger, følg skiltningen. Respekter reglerne nøje.

Vis hensyn ved færdsel i naturen
Træd ikke i afgrøder, men gå på markveje, stier og evt. i markskel. Undgå unødig støj – og husk – det er forbudt at kaste affald, flasker og andet. Efterlad heller ikke fiskeaffald ved åen.

Vis hensyn ved parkering
Benyt kun de P-pladser som er anvist på kortene eller er anvist ved skiltning. Kørsel i området er kun tilladt på offentlige veje, og på vejene til/fra de anviste P-pladser.

Udøv kun bevægeligt fiskeri i strømmens retning
Tag 3 – 4 skridt i strømmens retning, mellem hvert kast.
Start altid fiskeriet opstrøms andre der allerede er i gang med at fiske. Og hold god afstand – min. ca. 50mtr.

Opstrøms fiskeri skal undgås såfremt der er andre fiskere ved åen

 

Sanktioner ved overtrædelse af fiskeregler

Skjern Å Sammenslutningen, SÅS, er optaget af at alle fiskeregler overholdes. Reglerne er opsat for at sikre ordnede forhold for lystfiskerne, samt at sikre et bæredygtigt fiskeri. ”Bekendtgørelsen for Fiskeri i Skjern Å” gengivet nedenfor, er den overordnede lovgivning, der blandt andet beskriver fredningstider, kvoter og ens fiskeregler. SÅS har derudover indført enkelte regler, som kun gælder for Skjern Å-systemet. Dette for at sikre de specielle forhold som er gældende i Skjern Å systemet, eksempelvis fangstbegrænsning for havørred. Til at sikre at de gældende regler overholdes, har SÅS ca. 15 kontrollører som færdes langs åen dagligt. Samtidigt er fiskerikontrollen jævnligt at finde langs åen. SÅS opfordre desuden alle medlemmer til at råde og vejlede medfiskere om gældende regler. Overholdelse af reglerne er et fælles ansvar. Overtrædelser vil blive behandlet af kontroludvalget, som sanktionerer i henhold til nedenstående retningslinjer.

 • Fiskeri uden gyldigt fisketegn anmeldes til fiskerikontrollen og medfører en afgift på kr. 740,00
 • Overtrædelse af bekendtgørelsen giver bøde på kr. 2.500,00 pr. forseelse.
 • Hjemtagelse af laks uden for gældende kvote, medfører udelukkelse for fiskeri resten af fiskesæsonen samt det følgende år. Dette gælder for alt vand under SÅS. Bevidst snyd kan medfører skærpede sanktioner. I gentagelses tilfælde vil udelukkelsen blive udvidet til minimum 5 år.
 • Hjemtagelse af havørred uden for gældende kvote, medfører udelukkelse for fiskeri i Skjern Å systemet.
 • Fiskeri med modhager på fiskekroge medfører udelukkelse for fiskeri i Skjern Å systemet 1 år fra overtrædelsesdato og anmeldelse til fiskerikontrollen.
 • Øvrige overtrædelser vurderes af kontroludvalget.

Læse eventuelt mere på SKJERN Å SAMMENSLUTNINGENS hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Der tillades brug af følgende typer af kroge, modhageløse eller med nedklemte modhager.

 •  Enkeltkrog ikke større end str. 2, mask. kroggab 10 mm.
 •   Dobbeltkrog ikke større end str. 10, maks. kroggab 7 mm.
 •   Trekrog ikke større end størrelse 8, maks. kroggab 7 mm.

De tidligere anbefalinger gælder nu for alle, og vi undgår uhensigtsmæssige skader fra store kroge. Forsøgsfiskeri med ”helikopterrig” på spin har vist sig både effektivt og skånsomt. Det forventes derfor ikke at have de store konsekvenser for fiskeriet, udover at visse typer af endegrej skal have udskiftet krogen. Vi vil her på siden følge op med råd, vejledning og anvisninger til hvordan man nemmest og mest hensigtsmæssigt skifter krogen på eksempelvis blink og spinner.

         3.      Der indføres fangstbegrænsning for laks.

Det tillades at fange 2 laks pr. døgn og 15 laks pr. sæson.

Der er ikke nogen produkter, som matcher de kriterier, du har angivet.